Thông báo của giáo đoàn

Ban Đại Diện Giáo Đoàn xin thông báo đến tất cả quí ông bà anh chị em : Ai muốn mua lịch công giáo (treo tường) 2004 xin ghi danh nơi các ban đại diện công đoàn. Và xin các ban chấp hành cộng đoàn thông báo cho ban đại diện giáo đoàn vào phiên họp sắp tới (23.11.2003 tại nhà cha linh hướng) số lượng của cộng đoàn mình. Ban đại diện giáo đoàn sẽ đặt chung cho cả giáo đoàn để hưởng giá đặc biệt.