Linh mục linh hướng
Dom. Nguyễn Ngọc Long
Rochusmarkt 05
40479 Düsseldorf
Tel. 0211-45 24 45


longnguyen@songductin.de
rev.longnguyen@me.com

 


Liên Lạc Mục Vụ