Liên lạc Internet

Trách nhiệm nội dung

Linh mục linh hướng
Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77
40476 Düsseldorf
Tel. 0211-45 24 45


longnguyen@songductin.de

Trách nhiệm kỹ thuật

Ðỗ Văn Thục
Dyckhofstr. 33
41460 Neuss
Tel. 02131 - 31 49 169

dothuc@songductin.de