Chúa nhật thứ IV mùa vọng. Năm C
BÀI ĐỌC I
Mich 5: 2-5a

Bài trích sách Tiên Tri Mi-ca.

Đây lời Chúa phán: Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-ta, ngươi nhỏ bé nhất trong các dòng họ của Giu-đa, tự nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một Vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế, Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến ngày một sản phụ sinh con. Bấy giờ, những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về đoàn tụ với đại gia đình Ít-ra-en. Người sẽ dựa vào quyền lực Chúa, vào uy danh Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cự lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra cho đến tận cùng cõi đất. Chính Người sẽ đem lại hòa bình.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA :

Đáp: Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

1 - Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Xin hãy lắng tai nghe.
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
Xin giải sáng hiển linh,
Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

2 - Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

3 - Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu
là con người được Chúa ban sức mạnh.
Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống,
để chúng con xưng tụng danh Ngài.

BÀI ĐỌC II
Dt 10: 5-10

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái.

Anh em thân mến, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.-Nầy tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 1: 39-45

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".

Đó là lời Chúa.