Chúa nhật thứ 28 thường niên. Năm C
BÀI ÐỌC I
2 V 5:14-17

Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vâng lời ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, ông xuống dìm mình trong sông Gio-đan bảy lần, và bấy giờ da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ: ông đã được khỏi bệnh. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa; ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: "Từ nay, cha biết rằng: trên khắp mặt đất, không có vị thần nào khác, chỉ trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, tôi tớ ông đây có món quà để cám ơn ông, xin ông vui lòng nhận." Ông Ê-li-sa trả lời: "Trước mặt Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phục vụ, tôi thề sẽ không nhận gì cả". Ông Na-a-man cố nài ép, nhưng ông từ chối. Ông Na-a-man bèn nói: "Vậy, nếu ông không nhận, thì xin cho phép tôi tớ ông đây mang về một số đất vừa sức hai con la chở được, vì tôi sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và lễ tế cho thần nào khác ngoài Đức Chúa".

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA : Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, ngay trước mặt chư dân.

- Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
Vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

- Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;
Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

- Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Tung hô Chúa, hõi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

BÀI ÐỌC II
2 Tm 2: 8-13

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thêu.

Con thân mến, con hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như cha vẫn nói trong Tin Mừng cha loan báo. Vì Tin Mừng ấy, cha chịu khổ, cha còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, cha cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Anh em hãy làm như vậy, Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su . - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 17:11-19

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, một hôm Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".

Ðó là lời Chúa.