Chúa nhật thứ 27 thường niên. Năm C
BÀI ÐỌC I
Hb 1:2-3, 2:2-4

Bài trích sách tiên tri Ha-ba-cúc.

Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: "Bạo tàn!" mà Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Đức Chúa trả lời và nói với tôi: "Hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA : Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe lời Chúa phán: "Chớ cứng lòng cứng cổ với Ta".

- Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

- Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

- Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe lời Chúa phán:
"Chớ cứng lòng như tổ tiên xưa,
như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm."

BÀI ÐỌC II
2 Tm 1:6-8, 13-14

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thêu.

Con thân mến, cha nhắc con phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã nhận được khi cha đặt tay trên con. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy con đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì cha, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, con hãy đồng lao cộng khổ với cha để loan báo Tin Mừng. Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, con hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh con đã nghe cha dạy. Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho con, con hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời.
Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng . - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 17: 5-10

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Một hôm, các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em. "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".

Ðó là lời Chúa.