Chúa nhật thứ 17 thường niên. Năm C
BÀI ÐỌC I
St 18: 20-32

Bài trích sách Sáng thế.

Khi ông Áp-ra-ham tiễn Chúa và hai người khác đi Xơ-đơm, thì Chúa phán: "Tiếng kêu trách Xơ-đơm và Go-mo-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! Ta phải xuống xem thực sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết." Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đơm, nhưng Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. Ông lại gần và thưa: "Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành ở trong đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xử công minh sao?" Chúa đáp: "Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đơm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó". Ông Áp-ra-ham lại nói: "Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa Thượng: giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm; vì năm người đó, Ngài sẽ phá hủy cả thành sao?" Chúa đáp: "Không, Ta sẽ không phá hủy, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người." Ông lại thưa một lần nữa: "Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?" Chúa đáp: "Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm." Ông nói: "Xin Chúa Thượng đừng giận, cho con nói tiếp: "Giả như ở đó tìm được ba mươi người thì sao?" Chúa đáp: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm". Ông nói: "Con xin mạn phép thưa với Chúa Thượng: "Giả như tìm được hai mươi người thì sao?" Chúa đáp: "Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá hủy." Ông nói: "Xin Chúa Thượng đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: "Giả như tìm được mười người thì sao?" Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy Xơ-đơm."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA : Lạy Chúa, trong ngày cầu khẩn, nguyện Chúa thương đáp lại.

- Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

- Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương.
Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

- Chúa tuy thật cao cả,
nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn;
đứa ngạo mạng ngông nghênh,
từ xa Ngài đã biết.

- Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chận đứng,
lấy uy quyền giải thoát con.

- Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện,
xin đừng bỏ dở dang.

BÀI ÐỌC II
Cl 2: 12-14

Bài trích thư thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

Thưa anh em, anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được chỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Chúng ta lãnh nhận được Thần khí Làm cho nên nghĩa tử, Khiến chúng ta được kêu lên rằng: "Cha ơi". - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 11: 1-13

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông". Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến.
Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;
xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ" Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được". Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện. "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?"

Ðó là lời Chúa.