Chúa nhật thứ 15 thường niên. Năm C
BÀI ÐỌC I
Deut 30: 10-14

Bài trích sách Đệ nhị luật.

Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en: "Anh em hãy nghe tiếng của Đức Chúa, là Chúa anh em, mà giữ những mệnh lệnh và chỉ thị của Người, ghi trong sách Luật này, và hãy trở về với Đức Chúa, là Chúa của anh em, hết lòng hết dạ. "Vì mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: 'Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?' Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: 'Ai sẽ vượt biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?' Vì lời Chúa ở sát bên anh em, ngay trong miệng trong lòng, để anh em đem ra thực hành. "

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA : Hỡi những ai nghèo hèn, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.

- Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,
Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.
Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày,
vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

- Lạy Chúa xin lấy lòng nhân hậu
mà đáp lại lời con;
xin mở lượng hải hà
mà đoái thương nhìn đến.

- Phận con đây, thật khốn cùng đau khổ,
lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.
Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,
sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.

- Những kẻ nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,
người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.
Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó,
chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.

- Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on,
các thành thị miền Giu-đa.
Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài
của giống nòi các tôi tớ Chúa,
thành quê hương xứ sở
của những người mến chuộng Thánh Danh.

BÀI ÐỌC II
Cl 1: 15-20

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê.

Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Lạy Chúa, những lời Ngài phán dạy, là Thần khí và là sự sống, Chúa có những lời ban phúc trường sinh. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 10: 25-37

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Một hôm, Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình". Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống". Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác". Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?" Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy". Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy".

Ðó là lời Chúa.