Chúa nhật thứ I mùa chay. Năm C
BÀI ÐỌC I
Deut 26: 4-10

Bài trích sách Nhị Luật.

Ông Môisen nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: "Tổ phụ tôi là người Aramêô du mục đã đi xuống Ai cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng tôi làm việc nặng nhọc. Chúng tôi đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng tôi, và Chúa đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng tôi. Chúa đã dùng bàn tay hùng mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng tôi ra khỏi Ai cập. Chúa đưa chúng tôi đến đây, ban cho chúng tôi xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây tôi dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho tôi."
Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.

- Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao,
bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng,
hãy thưa cùng Chúa: "Chúa là chiến lũy, là nơi tôi nương náu,
Lạy Chúa tôi, tôi tin cậy ở Ngài."

- Tai nạn không đến gần được bạn,
và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở.
Vì Chúa đã ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn,
để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

- Chư vị đó bồng bế bạn trên tay,
để bạn khỏi vấp chân vào đá.
Trên mình hổ mang, rắn lục, bạn bước đi,
bạn đạp chân trên sư tử và giao long.

- Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho,
Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta.
Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời,
Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân,
Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.

BÀI ÐỌC II
Rm 10: 8-13

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Roma.

Anh em thân mến, Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.

Ðó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM :

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM
Lc 4: 1-13

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả,và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.
Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao,và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông". Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. Quỷ đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lemvà đặt Người trên nóc Đền Thờ,rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá". Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi". Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Ðó là lời Chúa.