Chúa nhật thứ 5 Phục Sinh. Năm B
BÀI ÐỌC I
Cv 9: 26-31

Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xo. Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.

- Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội,
tôi sẽ làm trọn những lời khấn của tôi, trước mặt những người tôn sợ Chúa.
Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm Chúa sẽ ca khen Chúa:
"Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời."

- Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng cõi địa cầu;
và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa.
Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa,
bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan.
Và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa.

- Miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài,
sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai,
và chúng sẽ kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa,
rằng: "Điều đó Chúa đã làm."

BÀI ÐỌC II
1 Ga 3:18-24

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Chúa phán: "Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái." - Alleluia.

PHÚC ÂM
Ga 15:1-8

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Ðó là lời Chúa.