Chúa nhật thứ 4 Phục Sinh. Năm B
BÀI ÐỌC I
Cv 4:8-12

Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ.

Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: "Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho chỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Chính Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường.

- Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.
Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa ở loài người.
Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.

- Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi, và đã trở nên Đấng cứu độ tôi.
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường.
Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi.

- Chúa là Thiên Chúa của tôi và tôi cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa tôi, tôi hoan hô chúc tụng Ngài.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.

BÀI ÐỌC II
1 Ga 3:1-2

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Anh em hãy xem, Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta." - Alleluia.

PHÚC ÂM
Ga 10:11-18

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói: "Tôi chính là Mục Tử nhân lành Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.

Ðó là lời Chúa.