Chúa nhật thứ 26 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Num 11: 25-29

Bài trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môisen, đồng thời lấy thần trí của Môisen mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là Elđađ, và người kia tên là Mêđađ. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môisen rằng: "Elđađ và Mêđađ đang nói tiên tri trong lều trại." Tức thì Giosuê, con ông Nun, tùy tùng của ông Môisen, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: "Hỡi ông Môisen, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi." Ông Môisen đáp lại rằng: "Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can.

1 - Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh;
chỉ thị Chúa cố định , phá ngu kẻ dốt.

2 - Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời;
phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.

3 - Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó,
lại hết sức ân cần tuân giữ,
nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay?
Xin rửa tôi sạch những lỗi lầm không nhận thấy.

4. Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng,
đừng để tính đó làm chủ trong mình tôi.
Lúc đó tôi sẽ được tinh toàn và thanh khiết,
khỏi điều tội lỗi lớn lao.

BÀI ÐỌC II
Gc 5: 1-6

Bài trích thơ Thánh Giacôbê Tông Đồ.

Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Mc 9: 37-42, 44, 46-47

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, ông Gio-an đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã,
thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Ðó là lời Chúa.