Chúa nhật thứ 19 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
1 Reg 19: 4-8

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: "Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi, vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi." Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây, thiên thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: "Hãy chỗi dậy mà ăn." Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước. Ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: "Hãy chỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa." Ông liền chỗi dậy ăn uống. Và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1 - Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc,
miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người.
Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện,
bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

2 - Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa,
cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người.
Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời,
và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.

3 - Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi,
và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe,
và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.

4 - Thiền Thần Chúa hạ trại đồn binh,
chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
cho biết Chúa thiện hảo nhường bao,
phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.

BÀI ÐỌC II
Ep 4: 30-5: 2

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi Êphêsô.

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết." - Alleluia.

PHÚC ÂM
Ga 6: 41-52

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy do. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Ðó là lời Chúa.