Chúa nhật thứ 2 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
1 Sm 3, 3b-10. 19

"Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa ðang nghe".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Samuel ngủ trong ðền thờ Chúa, nơi ðặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa ðã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con ðây", rồi chạy ðến Hêli và nói: "Này con ðây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta ðâu có gọi, hãy trở về ngủ ði". Samuel ði ngủ lại. Nhýng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy ðến Hêli và nói: "Này con ðây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, Ta ðâu có gọi, hãy trở về ngủ ði". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa ðược mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy ðến Hêli và nói: "Này con ðây, vì thầy gọi con". Hêli biết Chúa ðã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy ði ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: 'Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa ðang nghe'". Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa ðến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" Và Samuel thýa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa ðang nghe".

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không ðể rơi mất lời nào của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA : Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin ðến ðể thực thi ý Chúa

Xướng: 1) Con ðã cậy trông, con ðã cậy trông ở Chúa, Ngài ðã nghiêng mình về bên con, Ngài ðã ðặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. - Ðáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhýng Ngài ðã mở rộng tai con. Chúa không ðòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ ðền tội, bấy giờ con ðã thưa: "Này con xin ðến". - Ðáp.

3) Như trong quyển vàng ðã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận ðáy lòng con. - Ðáp.

4) Con ðã loan truyền ðức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con ðã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Ðáp.

BÀI ÐỌC II
1 Cr 6, 13c-15a, 17-20

"Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông ðồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa ðã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền nãng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm ðều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là ðền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em ðã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em ðã ðược mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời ðất, Chúa ðáng chúc tụng, vì ðã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Ga 1, 35-42

"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan ðang ðứng với hai người trong nhóm môn ðệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu ðang ði mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn ðệ nghe ông nói, liền ði theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ ði theo Mình, thì nói với họ: "Các ngưõi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở ðâu?" Ngýời ðáp: "Hãy ðến mà xem". Họ ðã ðến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc ðó ðộ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai ngýời ðã nghe Gioan nói và ðã ði theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi ðã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngưõi là Simon, con ông Gioan, ngýõi sẽ ðược gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá".

Ðó là lời Chúa.