Chúa nhật thứ 34 thường niên. Năm B
LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA GIÊSU KITÔ-VUA
BÀI ÐỌC I
Dan 7: 13-14

Bài trích sách Tiên Tri Daniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến như đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Chúa hiển trị, và đầy vẻ uy linh.

1 - Chúa hiển trị, đầy vẻ uy linh,
Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.

2 - Vì Ngài đã củng cố địa cầu, không cho lay chuyển.
Ngai của Ngài đứng vững tự ban sơ,
Ngài có tự muôn đời muôn thuở.

3 - Lời chứng của Ngài thật đáng tin tưởng,
lạy Chúa, nhà Chúa phải thánh thiện suốt chuỗi ngày dài.

BÀI ÐỌC II
Kh 1:5-8

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ.

Xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men! Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men! Đức Chúa là Thiên Chúa phán: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng."

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavíd tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Ga 18: 33b-37

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Phi-la-tô cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?" Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này." Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Ðó là lời Chúa.