Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B
BÀI ÐỌC I
Đnl. 4,32-34.39-40

Bài trích sách Nhị Luật.

Ông Môisen nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xãy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: "Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác." Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

- Vì lời Chúa là lời chân chính,
bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực,
địa cầu đầy ân sủng Chúa.

- Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành,
và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Ngài.
Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành,
chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.

- Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài,
nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài,
để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết
và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

- Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa,
chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng tôi.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi,
theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.

BÀI ÐỌC II
Rm 8:14-17

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Roma.

Anh em thân mến, quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Mt 28:16-20

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".

Ðó là lời Chúa.