Xin Mưa Cứu Chuộc

Trời, mây xin hãy đổ sương
Mưa Ơn Cứu Chuộc xuống dưong thế này Trong đêm u tối đọa đày
Đoàn con nao nức mong ngày tới mau Như bầy nai khát theo nhau
Đi tìm giòng suối ở sau bià rừng
Chúa ôi, xin Chúa hãy dừng
Bao cơn thịnh nộ, xin đừng thẳng tay
Đoàn con tội lỗi xưa nay
Thành tâm sám hối, chắp tay khẩn cầu
Tội xô xuống đáy vực sâu
Nếu Ngài chấp tội, tìm đâu đường về? Ngàn lần cúi lạy Gia-Vê
Mưa Ơn tha thứ trăm bề tội khiên
Tình Ngài vô lượng vô biên
Xin Ngài cởi hết xích xiềng tội nhân
Gia-Vê là Suối Hồng Ân
Xin Ngài mau đến Cứu Dân lạc loài...

Phan Văn Phước