Tạ ơn
Thánh Vinh Sơn

Ðội ơn Thiên chúa an bài
Ban cho trần thế của Ngài thánh nhân
Vinh Sơn vang tiếng xa gần
Vô vàn phép lạ ân cần Người ban

Chúng con ở chốn trần gian
Mưu mô ma qủy, lầm than lưu đầy...
Thiên tai, loạn lạc hằng ngày
Biết bao thống khổ, xin Người đoái thương

Cất đi hoan nạn tai ương...
Cầu xin cùng Chúa đoái thương gian trần
Ngôi Ba Thiên Chúa Thánh Thần
Ơn lành, soi sáng...giáo dân hằng ngày

Tạ ơn vị thánh quan thầy
Chuyển thông hồng phước tràn đầy Chúa ban
Chúng con ở chốn trần gian
Xin Người bầu cử Chúa ban ơn lành ...

Nguyễn Đức Quỳnh