Người Yêu Tôi Đến

Này người yêu tôi đến
Âm thầm giữa mùa đông

Không ai người nghinh đón
Lại lắm kẻ chờ mong

Này người yêu tôi đếnC
ô đơn giữa ruộng đồng
Nơi hang lừa tạm trú
Hơi đất nặng mùi xông

Này người yêu tôi đến
Giữa đêm lạnh mùa đông
Hơi người không đủ ấm
Ai đó chạnh lòng không ?

Này người yêu tôi đến
Như kẻ rất tầm thường
Không xa hoa đài các
Nhưng rất nặng tình thương

Này người yêu tôi đến
Cho ai kẻ đoạn trường
Cho người luôn hạnh phúc
Cho người mãi yêu thương

Đỗ Thục