Mười Thương Kính Dâng Thánh Mẫu


Một thương Mẹ đã tu thân
Cho nên được gọi ``Hồng Ân Chúa Trời``!
Hai thương Mẹ đã nói lời
``Xin Vâng!`` để Cánh Cửa Trời mở ra!
Ba thương mẹ nhận Ngôi Ba
Để cho Con Một Chúa Cha xuống trần
Bốn thương có mẹ đỡ đần
Mà Con Thiên Chúa kết thân với đời
Năm thương nhờ Mẹ ngỏ lời
Ca-na có rượu kịp thời mang ra!
Sáu thương Mẹ dæn chủ nhà
Làm theo Lời Chúa phán ra cho mình
Bảy thương Mẹ đã hy sinh
Dâng Con tế Chúa Thiên Đình Tối Cao
Tám thương Nước Mắt Mẹ trào
Khi nhìn Con đổ Máu Đào cứu dân
Chín thương Mẹ đã ân cần
Cho Gioan phụng dưỡng Mẫu Thân thay Thầy
Mười thương Mẹ đã sum vầy
Với Tông Đồ Chúa, hồn đầy Thánh Linh!
Con qùy lạy Mẹ Đồng Trinh
Mẹ là ``Tân Mẫu sinh linh`` tuyệt vời!
Đức Tin như đuốc sáng ngời
Cũng nhờ Có Mẹ Chúa Trời bên con...!

Phan Văn Phước