* VUI vì Đức nữ đồng trinh
Chịu thai bởi Chúa Thánh Linh an bài
Sinh Chúa cứu thế ngôi hai
Để người chuộc tội cứu loài chúng sinh.

* THƯƠNG vì Chúa bị tử hình
Trên cây thập giá thân mình nát tan
Chịu bao thống khổ cơ hàn
Để xin cứu chuộc thế gian loài người.

* MỪNG vì Chúa đã phục sinh
Lên trời ngự trị hiển vinh trùng phùng
Vinh danh Thiên Chúa vô cùng
Ngôi hai cứu thế Thiên cung huy hoàng.

Chúng con, còn chốn trần gian
Mong ngày hội ngộ thiên đàng nước CHA .

Jos. Nguyễn Ðức Quỳnh (Úc Châu)


Mầu nhiệm cứu thế CHÚA PHUC SINH