Mầu Nhiệm Giáng Sinh

``Cõi trần`` hát vọng tới ```Thiên Cung``
Bài ca ``Đêm Thánh`` Thánh vô cùng:
``Hài Nhi sinh giữa cảnh nghèo túng
Cũng là Thiên Chúa cả cửu trùng!``

Vinh Danh Thiên Chúa:``Lượng Bao Dung``
Đạo Binh Thiên Quốc tấu nhạc hùng
``Vương quyền hỏa ngục `` đều nao núng!
Nhưng Trời với Đất lại ``tương phùng`` !

Bê-lem chiếu tỏa tận không trung!
Điện Hê-rô-dê ``tối, bịt bùng`` :
Chúa đến mà ``ngươi`` chẳng thờ phụng!
Nên ``ngươi`` thua hẳn ``chốn bần cùng ``!

Mục Đồng đón nhận ``Niềm Vui Chung``
Trên cao rực ánh ``Sao Lạ Lùng``
Dẫn đường Đạo Sĩ đến ``thờ, cúng``
Đấng mà nhân loại phải tôn sùng!

Mất ``Ơn Nghĩa Chúa`` bởi ``thất trung``
Nô lệ Xa-tan: hết vẫy vùng!
Nhưng Chúa còn thương: ``Mưa Ân Sủng``
Giúp con khỏi chết ``như cỏ lùng``!

Sống là ``chuẩn bị giờ lâm chung``
Đức Tin như lửa cháy bùng bùng!
Con không lo sợ, không lúng túng!
Chúa Mẹ cứu con ``trận cuối cùng``!

Phan Văn Phước