LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ
(Trích tập Thơ Mây tầng Hai)


Tổ Tiên rồi đến ông bà
Dưới là cha mẹ sau là chắu con
Thờ cha kính mẹ vuông tròn
Giữ trọn chữ hiếu, dậy trong luân thường.

Làm người ăn ở khiêm nhường
Kính gìa yêu trẻ và nhường người trên
Luân thường đạo lý chớ quên
Thế hệ con chắu giữ nền móng xưa.

Tuần hoàn hết nắng lại mưa
Có vay, phải trả, mới vừa lòng nhau
Cuộc đời trả trả, vay vay
Vay đi trả lại, biết ngày nào xong

Chi bằng hãy nhớ làm lòng
Ân đền nghĩa trả, mới mong tâm bình
Tâm bình mới có an bình
Bình an mới có mối tình thâm sâu...

Thánh hiền đã dậy từ lâu
Gieo nhân gặt quả là câu luân thường
Luân thường đạo lý làm gương
Dậy trong sách Thánh con đường ta đi.

Nguyễn Đức Quỳnh