Dưới Trăng Mùa Vọng

Đèn cầy thắp sáng lung linh
Trông vào Thập Giá , đinh ninh nguyện cầu Thành tâm thống hối , cúi đầu
Thân con như ở vực sâu , ngục tù !
Đêm buồn dưới ánh trăng lu
Bầu trời ảm đạm , mây mù che sao
Như ong thèm mật ngọt ngào
Gìơ con mong Chúa , nôn nao , thẫn thờ... Như nai tìm suối nên thơ
Lính canh mệt mỏi trông chờ bình minh Con mong mưa Đấng Cứu Tinh
Cho đời thoát cảnh âm binh đè đầu !
Hắt hiu theo ánh træng sầu
Đèn cầy Mùa Vọng đêm thâu là tình...

Mùa V ọng - 09.12.2003 Đêm trăng rằm Düsseldorf

Phan Văn Phước