Đ Ừ N G - a

Đừng nịnh quân tử nịnh thần
Đừng gieo thù oán, Đừng gần tiểu nhân
Đừng mua của rẻ của hôi
Đừng tham nấu nướng, đầy nồi chẳng ngon.

Đ Ừ N G - b

Rằng em đã bảo là Đừng
Anh lôn, anh nóng, anh cưng nó vào
Bây giờ cái bụng to, cao !!!
Sinh ra cũng khốn, xé rào cũng nguy…

Nguyễn Đức Quỳnh