Đốt Cây Nến Lòng

Đức Tin như ánh đèn cầy
Soi lòng thấy rõ mình đầy tội nhơ
Nhưng còn hy vọng ước mơ
Từ bi của Chúa vô bờ, vô biên
Tội là bóng tối triền miên
Đưa con vào cảnh đảo điên, hại đời
Hoang mang ngửa mặt nhìn trời
Trông Mưa Cứu Chuộc mau rơi xuống trần
Gia-vê là "Lượng Hồng Ân"
Xin Ngài thương xót tội nhân đọa đày
Đèn cầy nắm chặt trong tay
Thành tâm thống hối, chưà ngay tội mình
Dọn lòng như nến trắng tinh
Để mời Thiên Chúa Giáng sinh ngự vào

Phan Văn Phước