Mầu nhiệm cứu thế
CHÚA PHỤC SINH

VUI vì Ðúc Nữ Ðồng Trinh
Chịu thai bởi Chúa Thánh Linh an bài
Sinh Chúa Cứu Thế Ngôi Hai
Ðể Người chuộc tội cứu loài chúng sinh

THƯƠNG vì Chúa bị tử hình
Trên cây thập giá thân mình nát tan
Chịu bao thống khổ cơ hàn
Ðể xin cứu chuộc thế gian loài người

MỪNG vì Chúa đã phục sinh
Lên trời ngự trị hiển vinh trùng phùng
Vinh danh Thiên Chúa vô cùng
Ngôi Hai cứu Thế thiên cung huy hoàng

Chúng con, còn chốn trần gian
Mong ngày hội ngộ thiên đàng nước CHA

Q. Đức Liên