Cây Quỳnh cành Dao
( Tặng: Quý vi mang tên Quỳnh & Dao )

Hoa Quỳnh nở dưới cành Dao*
Làm cho ong bướm khó vào làm quen
Biết sao Quỳnh nở về đêm ?
Để cho ong bướm khỏi thêm phiền hà.

Thương thay cùng một kiếp Hoa
Mà sao ong bướm chẳng ra chẳng vào
Vườn Xuân duyên thắm hoa Đào
Bướm ong bay lượn ngạt ngoào hương thơm...

Nguyễn Đức Quỳnh