Bài tưởng nhớ Cha cố
Philiphe Lê Đạo Luận.

20.06.001.-20.06.03

Dâng nén hương lòng tưởng nhớ Cha.
Nén hương tỏa khói dâng niềm nhớ.
Hương sông ngây ngất tỏa tin yêu.
Lòng suy muôn vàn đúc Ân Cha.
Tưởng kính công thành Cha xây dựng.
Nhớ mãi không ngơi Gíao Đoàn Köln.
Cha về cõi phúc ngập tình Chúa.

Hương kính chúc hồn siêu thóat lạc.
Kính mến tâm yêu ngả bái chào.
Chúc Cha đến bờ ngập cõi Phúc.
Hồn Thiêng yên giấc vực tràn yêu.
Siêu linh chốn Độ Đức Lưu Quang.
Thóat cảnh hồng trần tới bến Đức.
Lạc phúc xum vầy trong cảnh Tiên.

Về cõi cao xanh hưởng phúc Nhàn.
Cõi mơ ấy hồn Cha mong ước.
Cao ngất cao toả ánh mêng mang.
Xanh mầu xanh ơn Đức Mẹ Maria.
Hưởng phúc cõi vinh với Mẹ hiền.
Phúc lộc an hòa tỏa sáng ra.
Nhàn cư định nghiệp Địa phận Cha.

Giáo Đoàn Cha Hiển Đồng kính nhớ.
Đoàn con lưu lạc chốn xa quê.
Cha dẫn về theo con đường Phúc.
Hiển Danh Thiên Chúa khắp trờI Xanh.
Đồng tâm kính cẩn tỏa lòng nhớ.
Kính bái Ngôi Cha, Con, Thánh Thần.
Nhớ mãi muôn đớI lòng chẳng phai.

Như Sa.