LÝ DO THẢI HỒI

Một con hổ già bị ốm, nó mệt mỏi nên rất khó ngủ. Hơn nữa, bọn chuột biết chúa sơn lâm ốm, chúng ăn vụng mồi thịt do các thú rừng đem đến cho chúa hổ. Lũ chuột cứ làm loạn lục cục suốt đêm, đùa nhau lích rích làm hổ không tài nào ngủ được. Hổ tức điên người không làm sao trị nổi lũ chuột bé nhỏ, nó liền vời quân sư cáo tới.
Cáo hiến kế :
- Trong hàng bầy tôi của đại vương, thì có mèo là trị nổi bọn chuột. Xin bệ hạ hãy cử mèo làm tướng gác đêm cho bệ hạ, hẳn bệ hạ sẽ ngủ ngon giấc.
Hổ cho triệu mèo đến và phong cho tước giám quan canh chột. Mèo làm việc rất tận tâm, lũ chuột nghe tiếng mèo sợ hãi xa chạy cao bay cả. Từ đấy hổ yên giấc ngủ, rất hài lòng, nên phong thêm cấp bậc cho mèo.
Mèo nghĩ : " Ta được hổ tin tưởng và được thăng cấp là nhờ có lũ chuột. Nếu ta ăn thịt hết lũ chuột thì hổ sẽ không cần đến ta nữa, lúc đó ta sẽ bị thải hồi. Mèo đủ khôn ngoan để không giết chết một con chuột nào, mà chỉ hù doạ cho lũ chuột sợ bỏ chạy.
Một hôm mèo có việc phải đi vắng, nó đến trước hổ và nói :
- Tâu bệ hạ, thần xin phép được vắng mặt vài ngày. Trong thời gian thần vắng mặt, thần xin cử con thần tới canh gác và hầu hạ bệ hạ thay thần. Nó cũng là một con mèo dũng cảm.
Hổ đồng ý cho đi. Mèo con được thay mẹ, nó còn hăng hái hơn cả mẹ. Hễ một con chuột nào rời khỏi tổ hoặc nơi ẩn nấp đều bị tiêu diệt. Chỉ vài ngày lũ chuột bị giết sạch không còn một mống. Kịp lúc mèo mẹ về thấy cơ sự như vậy, chỉ còn biết giậm chân kêu trời.
- Rõ là quân ngu xuẩn ! Rồi chức tước sẽ mất sạch cho coi và sẽ bị đuổi khỏi nơi đây.
Mèo con hốt hoảng hỏi :
- Vì sao vậy ? Sao mẹ không dặn gì con ?
Không còn chuột nữa, quả nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, hổ cách chức mèo và cho thải hồi về quê cũ.

Phu sa Long Xuyen tuan le 12.2003.