Hình ảnh Đại Lễ Phục Sinh
của giáo đoàn tại Düsseldorf

ngày 31.03.20131/68