Hình ảnh Xuân Về Nguồn
Nhâm Thìn 2012

tại Nhà Dòng Ngôi Lời - St. Augustin

ngày 21.01.20121/90