Hình ảnh Đại Lễ Phục Sinh
của giáo đoàn tại Düsseldorf

ngày 08.04.20121/116