Hình ảnh đại lễ Giáng Sinh
tại Düsseldorf

ngày 25.12.20111/60