Hình ảnh ngày hành hương
tại BANNEUX

ngày 08.05.2011