Hình ảnh Đại Lễ Phục Sinh
của giáo đoàn tại Düsseldorf

ngày 04.04.2010