Hình ảnh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo
tại nhà dòng Ngôi Lời St. Augustin

ngày 23.10.2010