Hình ảnh Đại Lễ
dịp ĐGM Heiner Koch thăm viếng giáo đoàn
tại Düsseldorf
ngày 29.08.2010