Hình ảnh ngày hành hương của giáo đoàn
tại BANNEUX

ngày 09.05.2010