Hình ảnh Xuân Kỷ Sửu
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 01.02.20091/28