Hình ảnh Đại Lễ Phục Sinh
của giáo đoàn tại Düsseldorf

ngày 12.04.20091/45