Hình ảnh đại lễ Giáng Sinh
tại Düsseldorf

ngày 25.12.20091/42