Hình ảnh ngày hành hương của giáo đoàn
tại BANNEUX

ngày 10.05.20091/65