Hình ảnh ca đoàn tổng hợp Picnic
tại St. Augustin

ngày 01.05.20091/45