Hình ảnh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời
bổn mạng cộng đoàn Neuss

ngày 15.08.20091/48