Hình ảnh Tết Trung Thu
tại cộng đoàn Düsseldorf

ngày 23.09.20071/40