Hình ảnh Xuân Đinh Hợi
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 18.02.20071/80