Hình ảnh Picnic
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 30.06.20071/18