Hình ảnh lễ kính Đức Mẹ
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 13.05.20071/60