Hình ảnh Đại Lễ Phục Sinh của giáo đoàn
tại Düsseldorf

ngày 08.04.20071/35